Ngày 29/04/2024 Công ty SGCA tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn Tháng 04.2024

Ngày 29/04/2024 Công ty SGCA tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn Tháng 04.2024 với chuyên đề về “Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân cho Tổ Chức và Cá Nhân" theo TT111/2013/TT-BTC, T80/2021/TT-BTC và NĐ 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 19/10/2020 định kỳ hàng tháng nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho toàn bộ CBNV Công ty.

Sinh hoạt chuyên môn là một trong những hoạt động được Ban Giám Đốc Công ty SGCA luôn quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc, cập nhật các chính sách thuế, kế toán, văn bản pháp luật mới hiện nay.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn Tháng 04.2024 chuyên đề "Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân cho Tổ Chức và Cá Nhân" theo TT111/2013/TT-BTC, TT80/2021/TT-BTC và NĐ 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 19/10/2020. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Trưởng phòng tư vấn kế toán trình bày các nội dung liên quan đến việc "Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân cho Tổ Chức và Cá Nhân" theo TT111/2013/TT-BTC , TT80/2021/TT-BTC và NĐ 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 19/10/2020.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn.